Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Annulering: opzegging door de Cliënt voordat ERP.M B.V. met de Werkzaamheden is aangevangen;
 2. Bescheiden: alle door Cliënt en ERP.M B.V. ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Offerte en/of Opdrachtbevestiging door ERP.M B.V. vervaardigde of verzamelde gegevens, alsmede alle overige informatie relevant voor de uitvoering van de Offerte en/of Opdrachtbevestiging;
 3. Cliënt: de contractspartij van ERP.M B.V.;
 4. ERP.M: ERP.M B.V., Grote Beerstraat 19 G, 3331 TA, Zwijndrecht;
 5. Offerte: een schriftelijk aanbod van ERP.M om een overeenkomst aan te gaan;
 6. Opdrachtbevestiging: de aanvaarding van de Offerte door de Cliënt;
 7. Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen Cliënt en ERP.M B.V. die tot stand gekomen is na aanbod en aanvaarding;
 8. Partij, Cliënt of ERP.M B.V.;
 9. Partijen: Cliënt en ERP.M B.V. gezamenlijk;
 10. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van ERP.M B.V.;
 11. Werkzaamheden: de door ERP.M B.V. ingevolge de Overeenkomst voor Cliënt te verrichten Werkzaamheden.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Werkzaamheden, Offertes, Opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten, leveringen van producten en/of diensten en andere rechtshandelingen ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enigerlei andere vorm zijn gedaan, tussen Partijen, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Cliënt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Opdrachtbevestiging

 1. De Opdrachtbevestiging dient een integrale aanvaarding van de Offerte te bevatten.
 2. Indien de Opdrachtbevestiging melding maakt van toepasselijk van inkoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden van Cliënt (al dan niet in een offerteaanvraag en/of opdrachtbevestiging) dan laat dat de toepasselijk van artikel 2 lid d van deze Voorwaarden onverlet.

4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Cliënt Opdrachtbevestiging heeft verzonden dan wel op het moment dat het uitvoeren van de Werkzaamheden uit hoofde van de Offerte daadwerkelijk aangevangen is.
 2. Mondeling gemaakte afspraken zijn voor ERP.M slechts bindend als ERP.M deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

5. Inhoud van de Offerte

 1. Een door ERP.M B.V. uitgebrachte Offerte is gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders in de Offerte is aangegeven.
 2. Offertes zijn mede gebaseerd op de informatie die door de Cliënt is verstrekt. Cliënt staat ervoor in dat deze informatie juist is en een volledig beeld biedt van hetgeen de uitvoering van de Werkzaamheden in zal houden.
 3. Indien een Offerte vergezeld gaat van begrotingen, plannen of andere Bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van ERP.M en moeten op eerste verzoek franco aan ERP.M worden teruggezonden. Bedoelde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van ERP.M niet worden vermenigvuldigd op welke wijze dan ook, noch aan derde ter inzage worden gegeven dan wel mondeling, schriftelijk, elektronisch of op welke wijze dan ook.
 4. ERP.M heeft het recht om de aanvaarde Offerte binnen 5 werkdagen na ontvangst van de Opdrachtbevestiging te herroepen waardoor de Overeenkomst na herroeping geacht wordt niet tot stand te zijn gekomen. Het recht van herroeping vervalt indien de Werkzaamheden door ERP.M reeds worden uitgevoerd.

6. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst is de basis van alle afspraken tussen Partijen terzake van de uit te voeren Werkzaamheden.
 2. Wijzigingen of aanpassingen van de Overeenkomst dienen op schrift gesteld te worden en door Partijen ondertekend te worden.
 3. Elke Overeenkomst wordt door ERP.M aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Cliënt -uitsluitend ter beoordeling van ERP.M- voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.
 4. ERP.M is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) prestaties te leveren, van de Cliënt zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen wordt voldaan.
 5. ERP.M is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk danwel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst en na overleg met de Cliënt, bij uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de Cliënt zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 6. Eventuele bijkomende kosten voor extra Werkzaamheden en/of door ERP.M in te schakelen derden, bijvoorbeeld; extra analyse en/of onderzoek, administratieve Werkzaamheden voor en het samenstellen van (advies)rapportages, Werkzaamheden ten behoeve van het ontwikkelen van trainingsmateriaal, interventies, et cetera, zullen -zo mogelijk- na overleg met de Cliënt, op basis van het uurtarief conform Offerte en/of Opdrachtbevestiging, voor extra Werkzaamheden, in rekening worden gebracht.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn kosten voor het gebruik van locaties voor bijvoorbeeld trainingen of meetings (inclusief het gebruik van arrangementen), het gebruik van audiovisuele en andere technische middelen en het standaard trainingsmateriaal niet in de prijs inbegrepen.
 8. Indien ERP.M op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van ERP.M. Van meerwerk is eveneens sprake indien een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. ERP.M is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

7. Uitvoering van de Werkzaamheden

 1. De omschrijving van de te verrichten Werkzaamheden is opgenomen in de Overeenkomst.
 2. ERP.M zal naar beste kunnen de Werkzaamheden uitvoeren.
 3. De Werkzaamheden van ERP.M worden verricht in het kader van een inspanningsverplichting.
 4. ERP.M spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (levering)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (levering)termijn brengt ERP.M niet in verzuim, tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk een uiterste (levering)termijn is overeengekomen.
 5. Indien is overeengekomen dat de Werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is ERP.M gerechtigd de aanvang van de Werkzaamheden die tot een volgende fase behoren op te schorten tot Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft geaccepteerd en alle verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 6. Cliënt aanvaardt dat door de Werkzaamheden als bedoeld in lid d van dit artikel, artikel 6 lid d en artikel 12 lid d het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de Werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheid van Cliënt en ERP.M kunnen worden beïnvloed.
 7. ERP.M kan na afronding van de Werkzaamheden een schriftelijk advies uitbrengen, dan wel een eerder mondeling advies schriftelijk bevestigen, een schriftelijk eindrapport opleveren en/of een mondelinge presentatie geven. Tevens kan ERP.M voor afronding van de Werkzaamheden mondelinge, schriftelijke concept- en/of tussentijdse adviezen, rapporten en presentaties leveren. Hierbij geldt dat het schriftelijk advies en/of schriftelijke eindrapport van ERP.M prevaleert.
 8. Cliënt kan zich niet beroepen op een concept- en/of tussentijds advies, rapport of presentatie. Indien Cliënt zich wenst te baseren op een geleverd mondeling advies of een ter afronding van de Werkzaamheden geleverde mondelinge presentatie en/of advies, dient Cliënt ERP.M daarvan in kennis te stellen, waarna ERP.M het desbetreffende advies schriftelijk zal bevestigen.
 9. Het is ERP.M nimmer verplicht om mondeling of schriftelijke adviezen, rapporten of uitkomsten voortvloeiend uit de Werkzaamheden te actualiseren, naar aanleiding van gebeurtenissen die zich na de levering van de definitieve versie van het advies, het rapport of de uitkomsten hebben voorgedaan.
 10. De door ERP.M als onderdeel van de Werkzaamheden gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen kunnen onder geen voorwaarde of omstandigheid worden opgevat als een garantie terzake van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden.
 11. ERP.M voert de Werkzaamheden uit met inachtneming van de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels.

8. Gegevens en verplichtingen Cliënt

 1. Cliënt is gehouden om alle Bescheiden welke ERP.M naar zijn oordeel nodig heeft, of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor het correct uitvoeren van de Overeenkomsten en/of Werkzaamheden, tijdig in de door ERP.M gewenste vorm en op de door ERP.M gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Cliënt staat in voor de volledigheid en juistheid van de verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. Cliënt vrijwaart ERP.M tegen schade, waaronder aanspraken van derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden dan wel onjuiste van Cliënt verkregen informatie.
 4. ERP.M heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst en/of Werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Cliënt aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiend extra kosten, extra uren ,extra honorarium ontstaan voor ERP.M, alsmede de overige schade die ERP.M lijdt doordat Cliënt niet, niet tijdig of niet behoorlijk de verlangde gegevens, informatie en Bescheiden ter beschikking stelt of door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking, waaronder het nakomen van gemaakte afspraken en/of het beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van Cliënt.
 6. Indien en voor zover Cliënt dat verzoekt, worden de door Cliënt ter beschikking gestelde Bescheiden, behoudens voor zover de situatie zich voordoet als bedoeld in artikel 15, alsmede indien Cliënt zich jegens ERP.M niet aan zijn verplichtingen voldoet op kosten van ERP.M aan hem geretourneerd.
 7. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van ERP.M bij de uitvoering van de Werkzaamheden, blijft Cliënt verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer; het bestuur en de bedrijfsvoering van zijn bedrijf en/of beroep, de uitoefening van zijn bedrijfs- en/of beroepsactiviteiten en zijn eigen zakelijke aangelegenheden; de door Cliënt genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door ERP.M geleverde adviezen, aanbevelingen of overige uitkomsten van de Werkzaamheden wenst te baseren, alsmede omtrent het gebruik en de implementatie daarvan; de door Cliënt genomen beslissingen die van invloed zijn op de Werkzaamheden en de uitkomsten daarvan.

9. Geheimhouding

 1. Partijen zijn, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Cliënt is ermee bekend dat ERP.M onder meer, doch niet uitsluitend:
  1. I. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten; 
  2. II. op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen; III. krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Cliënt te doen.
 3. ERP.M is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Cliënt ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 4. ERP.M is niet gerechtigd de informatie die hem door Cliënt ter beschikking is gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval ERP.M Partij is in een juridische procedure waarin deze stukken van belang kunnen zijn. Tevens geldt een uitzondering voor statistische of vergelijkbare doeleinden, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot informatie betreffende individuele cliënten.
 5. ERP.M zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan alle door hem ingeschakelde derden.
 6. Behoudens voor zover Partijen schriftelijk anders overeenkomen, onthoudt Cliënt zich tijdens de uitvoering van de Offerte, Opdrachtbevestiging en/of Werkzaamheden van het verlenen van werkzaamheden voor derden, die soortgelijk zijn aan de Werkzaamheden, tenzij dit derden betreft die niet in de branche van ERP.M actief zijn en rechtstreeks met Cliënt concurreren.
 7. Tenzij daartoe door ERP.M voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Cliënt de inhoud van Offertes, Opdrachtbevestigingen, rapportages, adviezen, trainingsmateriaal of andere al dan niet schriftelijke uitingen van ERP.M, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar te maken. Cliënt draagt zorg dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 8. ERP.M behoudt zich het recht voor -in het kader van reclame- en referentiedoeleinden- de naam, woord- en beeldmerk(en) van de Cliënt te gebruiken en publiekelijk aan te geven welke soort Werkzaamheden zij voor Cliënt verricht heeft.

10. Intellectueel eigendom

 1. Het uitvoeren van de Werkzaamheden door ERP.M houdt niet in dat overdracht aan Cliënt plaatsvindt van intellectuele eigendomsrechten, waaronder de woord- en/of beeldmerken, bedrijfsnaam en productnamen die bij ERP.M rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de Werkzaamheden behoren toe aan ERP.M.
 2. Het is Cliënt uitdrukkelijk verboden de in dit artikel onder a genoemde producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (online) trainingen, video- en audio opnames, kaartspellen, (model)Opdrachtbevestigingen en andere geestesproducten van ERP.M, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. ERP.M is gerechtigd om de kennis, ervaring en algemene vaardigheden die ERP.M als gevolg van het verrichten van de Werkzaamheden heeft verkregen, te gebruiken, verder te ontwikkelen en uit te wisselen.

11. Honorarium

 1. Het honorarium van ERP.M is niet afhankelijk van de uitkomst van de aan ERP.M verleende opdracht, wordt berekend aan de hand van de standaard door ERP.M gehanteerde uurtarieven, en is – tenzij Partijen een vast honorarium zijn overeengekomen – verschuldigd naarmate door ERP.M Werkzaamheden ten behoeve van Cliënt zijn verricht.
 2. ERP.M is gerechtigd aan het begin van ieder kalenderjaar de door hem gehanteerde uurtarieven aan te passen. Voorts mag ERP.M een eventueel overeengekomen vast honorarium verhogen indien blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid en/of complexiteit van het werk in zodanige mate afwijkt van de werkelijke hoeveelheid en/of complexiteit van het werk, terwijl dat niet toerekenbaar is aan ERP.M, dat in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de Werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 3. Indien Cliënt een door ERP.M aangekondigde verhoging van het vaste honorarium niet wenst te aanvaarden, is hij gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden.
 4. Naast het in lid a van dit artikel 11 bedoelde honorarium, kunnen Partijen ook een succesvergoeding overeenkomen, die afhankelijk is van de uitkomst van de aan ERP.M verleende opdracht.
 5. ERP.M heeft vóór aanvang van zijn Werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van zijn Werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Cliënt een door ERP.M naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten Werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 6. Alle door ERP.M gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW.

12. Betaling

 1. Betaling door Cliënt van ERP.M facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Verrekening en/of korting door Cliënt uit welken hoofde dan ook is uitgesloten.
 2. Indien Cliënt niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft ERP.M het recht aan Cliënt de wettelijke handelsrente, vermeerderd met 3 % opslag, in rekening te brengen tot aan de dag der algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten die ERP.M heeft.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die ERP.M maakt als gevolg van de niet-nakoming door Cliënt van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Cliënt.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Cliënt naar het oordeel van ERP.M daartoe aanleiding geeft, is ERP.M gerechtigd te verlangen dat Cliënt geheel of gedeeltelijk vooruit betaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt in een door ERP.M te bepalen redelijke vorm. Indien Cliënt nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is ERP.M gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Cliënt aan ERP.M uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van ERP.M facturen.

13. Reclameren en (verval)termijnen

 1. Klachten met betrekking tot verrichte Werkzaamheden en/of een verzonden factuur, dienen binnen 14 dagen na voltooiing van de Werkzaamheden en/of de verzenddatum van de factuur waar de klacht betrekking op heeft schriftelijk bij ERP.M, te worden ingediend. Indien Cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken, dient een klacht binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek te worden ingediend.
 2. Indien Cliënt niet tijdig heeft gereclameerd, verliest Cliënt alle eventuele rechten en bevoegdheden ter zake de niet tijdig gemelde gebreken in de verrichte Werkzaamheden en/of verzonden factuur.
 3. Een reclame als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, schort de betalingsverplichting van Cliënt niet op.
 4. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Cliënt uit welke hoofde ook in verband met de uitvoering van de Offerte en/of Opdrachtbevestiging, vervallen in ieder geval zes maanden na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 5. Termijnen waarbinnen Werkzaamheden door ERP.M dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. ERP.M is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte dan wel gevolgschade, waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Cliënt kan geen aanspraak maken op eventueel ontstane schade door een overschrijding van een genoemde of overeengekomen (levering)termijn.
 3. ERP.M zal de Werkzaamheden (en het eventuele meerwerk) naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. ERP.M is uitsluitend aansprakelijk indien Cliënt aantoont dat Cliënt schade heeft geleden die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare en wezenlijke fout van ERP.M in uitvoering van de Overeenkomst.
 4. ERP.M aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraars van ERP.M wordt uitgekeerd. Indien onder de aansprakelijkheidsverzekering, om welke reden dan ook, niet wordt uitgekeerd, dan zal de aansprakelijkheid van ERP.M in ieder geval beperkt zijn tot het beloop van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium. Indien de Overeenkomst een looptijd van meer dan één jaar heeft, dan wordt laatstbedoeld bedrag gesteld op het bedrag dat in de zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan honorarium aan Cliënt in rekening is gebracht.
 5. Op eerste schriftelijk verzoek van Cliënt zal ERP.M een kopie van de polis(voorwaarden) aan Cliënt toezenden.
 6. ERP.M zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. ERP.M is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet, bewuste roekeloosheid of ernstige nalatigheid van ERP.M.
 8. Cliënt vrijwaart ERP.M tegen alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Offerte en/of Opdrachtbevestiging schade lijden die het gevolg is van het handelen of nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

15. Overmacht

 1. Indien ERP.M zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder mede begrepen ziekte of verhindering van derden, restricties voor reizen, (beperkte) lockdowns en technische storingen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat ERP.M alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. ERP.M heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ERP.M zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ERP.M niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn Cliënt en ERP.M bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Wel behoudt ERP.M aanspraak op vergoeding van de tot dan toe verrichte Werkzaamheden.

16. Opschortingsrecht

 1. ERP.M is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Cliënt of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen door of namens Cliënt volledig zijn voldaan.

17. Opzegging

 1. Partijen (tussentijds) de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 60 dagen, tenzij in de Overeenkomst een bepaalde duur voor de uitvoering van de Werkzaamheden is opgenomen, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk een vast looptijd zijn overeengekomen.
 2. ERP.M is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst in het geval van onvoorziene omstandigheden (in de zin van artikel 6:258 BW) met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
 3. In geval van Annulering door de Cliënt is ERP.M gerechtigd het volgende in rekening te brengen:
  1. I. Annulering tussen vier en twee weken voorafgaande aan de geplande dag van aanvang: 50% van het totaal van het in de Overeenkomst genoemde bedrag;
  2. II. bij Annulering binnen twee weken voorafgaande aan de geplande dag van aanvang: het volledige in de Overeenkomst genoemde bedrag.
 4. Indien de Cliënt de opdracht heeft opgezegd, dan is de opdrachtgever verplicht op declaratie van ERP.M, naar de stand van de Werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging in werking treedt het honorarium te betalen en alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die ERP.M ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.
 5. De Cliënt is, is bovendien verplicht 25% van het resterende deel van het honorarium, die de Cliënt verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht, te betalen.
 6. Leidt het bepaalde in lid c tot gevolgen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, dan kan daarvan ten gunste van ERP.M worden afgeweken.
 7. Aan zowel ERP.M als Cliënt komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Opdrachtbevestiging en de andere Partij ter zake daarvan in verzuim is.
 8. ERP.M behoudt bij een beëindiging op basis van lid a in dit artikel aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Cliënt terzake van de declaratie aangaande reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de Opdrachtbevestiging ineens en volledig opeisbaar.
 9. Ingeval één van beide Partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere Partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander met behoud van rechten.

18. Postcontractuele verplichtingen

 1. Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en de Voorwaarden die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Opdrachtbevestiging te blijven gelden, blijven na beëindiging onverminderd van kracht tussen Partijen.

19. Algemeen

 1. Alle opdrachten worden, met (voor zover van toepassing) terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en artikel 7:407 BW, uitsluitend door aanvaard en uitgevoerd door ERP.M. 

20. Bijzondere bepaling

 1. Partijen zijn op de hoogte van beperkingen die van overheidswege worden opgelegd vanwege de volksgezondheid (tegengaan verspreiding besmettelijke ziekten) en de onzekerheid die dit met zich mee kan brengen voor de nakoming van de verplichtingen door ERP.M.
 2. Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van of in verband met deze beperkingen voor ERP.M een beroep op kostenvergoeding en/of verlenging van termijnen (voor nakoming) kunnen rechtvaardigen.
 3. Indien sprake is van gevolgen als bedoeld in dit artikel 20, zal ERP.M dit zo spoedig mogelijk schriftelijk melden aan de Cliënt, voorzien van een deugdelijke onderbouwing.

21. Wijziging van voorwaarden

 1. ERP.M heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is van toepassing. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving aan Cliënt. Cliënt kan de overeenkomst binnen veertien dagen na de schriftelijke kennisgeving - slechts op redelijke gronden, onder voorwaarde dat deze gronden verband hebben met de wijziging - opzeggen tegen de datum dat de wijziging van kracht wordt. Lopende projecten zullen worden afgerekend.

22. Toepasselijk recht

 1. Op de Offerte en Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van strijdigheid van bepalingen in een vertaling van deze algemene voorwaarden gaan deze Nederlandstalige voorwaarden voor de vertaling.
 3. Alle geschillen die verband houden met de Offerte en/of de Overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Den Haag.